• Σύστημα Ψυχρής - Μηχανικής, Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων.

  Το Σύστημα “ΘΗΣΕΑΣ” είναι ένα σύγχρονο και οικολογικό κινητό σύστημα, το οποίο δίνει άμεσα λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). Συμβάλλει στην άμεση μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) μέσω της αξιοποίησης αυτών, αλλά και των θαμμένων απορριμμάτων σε χωματερές και ΧΥΤΑ.

  Το Σύστημα “ΘΗΣΕΑΣ” έχει ως στόχο την αποκατάσταση παράνομων χωματερών και ΧΥΤΑ , καθώς και την παραγωγή χρήσιμων βιομηχανικών προϊόντων μέσω της 100% επαναχρησιμοποίησης των ΑΣΑ. Αφορά ένα Σύστημα, το οποίο αποτελείται από μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων μεταλλικών κατασκευών (Modules), τα οποία είναι σχεδιασμένα για την στέγαση και λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και μηχανημάτων.

  Από τα τροφοδοτούμενα ΑΣΑ, αρχικά ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα απομένοντα μη ανακυκλώσιμα υλικά μετατρέπονται σε βιομηχανικά στερεά προϊόντα μέσω αλυσιδοτών διεργασιών...
  • ΧΩΡΙΣ την εφαρμογή θερμικών μεθόδων επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση, κλπ).
  • ΧΩΡΙΣ την έκλυση αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
  • ΧΩΡΙΣ την παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων.
  • ΧΩΡΙΣ την παραγωγή RDF.
  • ΧΩΡΙΣ την διάθεση των ΑΣΑ στους ΧΥΤΑ όπως συλλέγονται από τα απορριμματοφόρο οχήματα, αλλά με απευθείας εναπόθεση αυτών εντός του Συστήματος.
  • ΧΩΡΙΣ την ανάγκη προηγούμενης επεξεργασίας των ΑΣΑ πριν την είσοδό τους στο Σύστημα.

   

   

  Κυκλική οικονομία

  100% αξιοποίηση των απορριμμάτων

  Παραγόμενα προϊόντα και ανακτώμενα υλικά για ανακύκλωση.

  Mε την τεχνολογία του συστήματος “Θησέας”, τα μικτά αστικά στερεά απορρίμματα υπόκεινταισε ψυχρή επεξεργασία με σκοπό την μετατροπή τους σε στερεά τελικά προϊόντα.
  Επιπλέον, ανακυκλώσιμα υλικά ανακτώνται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο επεξεργασίας. Όλα αυτά τα προϊόντα και υλικά μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής, με σκοπό την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας (πετρέλαιο, μεταλλεύματα, κλπ.) Αλλά και τη δημιουργίανέων θέσεων εργασίας δημιουργώντας παράλληλα περιβαλλοντικά οφέλη.


  Το Σύστημα "ΘΗΣΕΑΣ" μπορεί να προσαρμοστεί και να διαμορφωθεί κατάλληλα, με σκοπό την παραγωγή των παρακάτω προϊόντων:

   ♦ Ανακυκλώσιμα υλικά: Ανακτώνται από τα σύμμεικτα απορρίμματα και διαχωρίζονται ανά είδος σε δεξαμενές αποθήκευσης. Συνήθη ανακυκλώσιμα υλικά είναι γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, πλαστικές σακούλες και film.

  ♦ Τελικά προϊόντα διαφόρων τύπων (σύνθεσης), Προερχόμενα από τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απορρίμματα σε μορφή pellets για εύκολο χειρισμό και μακρόχρονη αποθήκευση.

  ♦ Κομπόστ Τύπου Α κατάλληλο για ειδικές κατασκευές.

  ♦ Υπολείμματα επεξεργασίας (χώμα, πέτρες, αδρανή υλικά) Ποσοστό των αδρανών υλικών προορίζεται για την παραγωγή υλικού εδαφοκάλυψης. Επίσης κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιούνται και ως επιφανειακή κάλυψη των τεχνητών δομικών υλικών που παράγονται απο τα τελικά προϊόντα (pellets).  

  Το τελικό προϊόν επεξεργασίας (σε μορφή pellets) οδηγείται μέσω συστημάτων μεταφοράς και αποθηκεύεται κατάλληλα σε ειδικής διαμόρφωσης εκτεταμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (σιλό). Στην συνέχεια οδηγείται σε καινοτόμες γραμμές παραγωγής χρήσιμων προϊόντων που αφορούν κατοχυρωμένες εφευρέσεις της SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ όπου υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία και μετατροπή.

        Παραγωγή Υγρού     
  Καυσίμου

  Παραγωγή Δομικών Υλικών
  Ειδικών Κατασκευών

             Σύνθετη Ινα         

  Το προϊόν ‘pellets' είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες χρήσεις, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές:
  Την παραγωγή υγρού καυσίμου υψηλής θερμογόνου δύναμης.
  Την παραγωγή δομικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική βιομηχανία, όπως πλάκες και σανίδες για την μόνωση κτιρίων, για επικάλυψη δαπέδων, ταρατσών και γενικά μεγάλων επιφανειών, για κατασκευή φωτοβολταικών πάνελ. για εφαρμογές με τεχνητή ξυλεία και άλλες χρήσεις.
  Την παραγωγή ειδικών κατασκευών όπως παλέτες, παγκάκια, γλάστρες κλπ. από Κομπόστ τύπου A.
  Tηv παραγωγή σύνθετων ινών.

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr