• Υγρό καύσιμο υψηλής θερμογόνου δύναμης

  Από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης (σιλό) οι ποσότητες των pellets μπορεί να μεταφέρονται μέσω της αυτοματοποιημένης μονάδας αερομεταφοράς στην Υβριδική Μονάδα Παραγωγής Υγρού Καυσίμου που αφορά μια κατοχυρωμένη εφεύρεση της SOUKOS ROBOTS ABEE (No. 1008306).

   

  Μέσω εφαρμογών υψίσυχνης τεχνολογίας και κατάλληλων μηχανικών διατάξεων, υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, πραγματοποιείται η μετατροπή των pellets σε υγρό καύσιμο

  Το παραγόμενο υγρό καύσιμο έχει υψηλή θερμογόνο δύναμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία τσιμέντου, πλαστικών, φαρμάκων, μετάλλων, καθώς και σε υπάρχοντες βιομηχανικούς καυστήρες πετρελαίου.

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr